Kategorie

Nowości

Fotogrametria - Z. Kurczyński

Fotogrametria - Z. Kurczyński

  • Kod: 3679
  • Waga: 1.25 kg
  • Producent: PWN
  • Cena brutto: 67,00 zł
  • (Cena netto: 63,81 zł)
  • egz.
  • Poleć produkt

FOTOGRAMETRIA
Zdzisław Kurczyński
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Oprawa: Twarda
Format: 16.5x23.5cm
Liczba stron: 696
Rok wydania: 2014

ISBN 978-83-01-17560-3

Nowoczesna i aktualna książka poświęcona współczesnej fotogrametrii cyfrowej. Jest podzielona na trzy części dotyczące:
- pozyskiwania danych fotogrametrycznych za pomocą kamer analogowych i cyfrowych, realizacji lotów fotogrametrycznych, obrazowania lotniczego i satelitarnego przy użyciu mikrofal i promieniowania laserowego;
- metod opracowania zdjęć i obrazów, w tym transformacji geometrycznych, pomiaru współrzędnych tłowych, stereoskopii, dopasowania obrazów, opracowania zdjęć analogowych na instrumentach fotogrametrycznych; 
- najważniejszych cyfrowych technologii fotogrametrycznych: aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu, wykonywania ortofotomap oraz tzw. prawdziwych ortofotomap zarówno ze zdjęć lotniczych, jak i obrazów satelitarnych.
Publikacja zawiera liczne odniesienia do obecnych krajowych i europejskich uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych prowadzenia prac fotogrametrycznych.
Książka adresowana jest do studentów geodezji i kartografii oraz specjalistów zajmujących się wytwarzaniem produktów fotogrametrycznych i korzystających z gotowych opracowań fotogrametrycznych znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym (m.in. pracownicy właściwych urzędów rządowych i samorządowych). Skorzysta z niej również szerokie grono użytkowników tych produktów.

Spis treści:

Przedmowa


1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju
1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii
1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie
1.3. Rozwój fotogrametrii w Polsce

CZĘŚĆ I

POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH

2. Wpływ oświetlenia słonecznego i atmosfery na fotografowanie powierzchni Ziemi
3. Lotnicza kamera topograficzna na film zwojowy
3.1. Charakterystyka ogólna lotniczych analogowych kamer topograficznych i ich podzespołów
3.2. Migawki kamer lotniczych
3.3. Ładownik kamery i wypłaszczanie filmu
3.4. Systemy kompensacji rozmazania obrazu. Kamery FMC
3.5. Przyrządy sterujące pracą kamery i cykl pracy kamery
3.6. Techniki podwieszania kamer lotniczych
3.7. Współczesne analogowe kamery topograficzne
4. Lotnicza kamera cyfrowa
4.1. Koncepcje konstrukcji kamer cyfrowych
4.2. Komercyjne kamery cyfrowe
4.2.1. Modułowa kamera cyfrowa DMC
4.2.2. Lotnicza kamera cyfrowa ADS40, ADS80
4.2.3. Kamera UltraCam
4.2.4. Kamery fotogrametryczne średnioformatowe
4.2.5. Nowa generacja kamer cyfrowych
5. Obiektyw kamery
5.1. Elementy geometryczne obiektywu i realizacja rzutu środkowego
5.2. Odległość ogniskowa obiektywu a odległość obrazowa kamery. Kąt rozwarcia
5.3. Zdolność rozdzielcza obiektywu
5.3.1. Teoretyczna zdolność rozdzielcza
5.3.2. Określenie praktycznej zdolności rozdzielczej układu obiektyw–film
5.3.3. Funkcja przenoszenia kontrastu przez obiektyw
6. Kalibracja kamer pomiarowych
6.1. Elementy orientacji wewnętrznej kamery. Dystorsja obiektywu
6.2. Metody kalibracji
7. Jakość współczesnych zdjęć lotniczych
7.1. Jakość zdjęć analogowych
7.2. Pojęcie zdolności rozdzielczej obrazu cyfrowego
7.3. Porównanie jakości zdjęć wykonywanych kamerami analogowymi i cyfrowymi. Techniczne, organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania wprowadzenia do produkcji lotniczej kamery cyfrowej
8. Skanowanie zdjęć analogowych
9. Projektowanie topograficznych zdjęć lotniczych do zadań pomiarowych
9.1. Rodzaje zdjęć i ich parametry geometryczne
9.2. Projektowanie skali zdjęć
9.3. Wybór stożka kamery
9.4. Projektowanie wysokości fotografowania
9.5. Projektowanie pokrycia podłużnego i poprzecznego zdjęć
9.6. Specyfika projektowania zdjęć celowanych
9.7. Opracowanie projektu lotu w postaci graficznej
10. Realizacja lotów fotogrametrycznych
10.1. Sygnalizacja punktów polowej osnowy fotogrametrycznej
10.2. Warunki meteorologiczne umożliwiające misję fotolotniczą. Wybór pory fotografowania
10.3. Dokładność realizacji zaprojektowanych parametrów zdjęć. Tolerancje nawigacyjne
10.4. Systemy nawigacyjne oparte na GPS. Systemy zarządzania misją fotolotniczą
11. Pomiar wartości elementów orientacji zewnętrznej kamery w locie. Georeferencja wprost
11.1. Pomiar położenia kamery w locie
11.2. Integracja danych GPS/INS. Georeferencja wprost
12. Techniki skanerowe obrazowania
13. Lotniczy skaning laserowy – LiDAR
13.1. Zasada działania i uwarunkowania sprzętowe
13.2. Blokowe wyrównanie szeregów LiDAR
13.3. Produkty i zastosowania
14. Obrazowanie lotnicze i satelitarne w zakresie mikrofalowym
14.1. Podstawy obrazowania
14.2. Obrazowanie satelitarne w zakresie mikrofalowym
15. Obrazowanie satelitarne w zakresie optycznym
15.1. Rozwój technik obrazowania satelitarnego
15.2. System LANDSAT
15.3. System SPOT
15.4. Systemy obrazowania satelitarnego o bardzo dużej rozdzielczości – VHRS
15.5. Trendy obrazowania satelitarnego w zakresie optycznym

CZĘŚĆ II

PODSTAWY FOTOGRAMETRYCZNEGO OPRACOWANIA ZDJĘĆ I OBRAZÓW

16. Transformacje geometryczne stosowane w fotogrametrii
16.1. Transformacje płaskie (2D)
16.2. Transformacje przestrzenne (3D). Macierz obrotu zdjęcia
16.3. Rzut środkowy w przestrzeni 3D. Warunek kolinearności
16.4. Transformacje oparte na geometrii rzutowej
17. Właściwości pomiarowe zdjęcia lotniczego
17.1. Zniekształcenia zdjęcia lotniczego
17.2. Elementy orientacji zewnętrznej zdjęcia
17.3. Geometria zdjęcia ściśle pionowego. Wpływ deniwelacji terenu
17.4. Elementy geometrii zdjęcia nachylonego
18. Stereoskopia. Obserwacje stereoskopowe
18.1. Widzenie przestrzenne naturalne
18.2. Warunki obserwacji stereoskopowej zdjęć
18.3. Metody obserwacji stereoskopowej zdjęć analogowych i cyfrowych
19. Pomiar współrzędnych tłowych zdjęć
20. Podstawy analitycznego opracowania stereogramu zdjęć lotniczych
20.1. Wprowadzenie do analitycznego opracowania stereogramu zdjęć lotniczych
20.2. Fotogrametryczne wcięcie w przód
20.3. Fotogrametryczne wcięcie wstecz
20.4. Orientacja wzajemna pary zdjęć. Warunek komplanarności
20.5. Orientacja bezwzględna modelu
21. Opracowanie zdjęć analogowych na instrumentach fotogrametrycznych
21.1. Wprowadzenie do opracowania zdjęć lotniczych na instrumentach fotogrametrycznych
21.2. Autograf analityczny
21.3. Przebieg procesu opracowania zdjęć lotniczych na autografie analitycznym na przykładzie autografu Planicomp P3 22. Dopasowanie obrazów
22.1. Podstawy dopasowania obrazów
22.2. Metody dopasowania obrazów
22.2.1. Dopasowanie powierzchniami – ABM
22.2.2. Dopasowanie cechami – FBM
22.2.3. Dopasowanie symboliczne i relacyjne
22.3. Przekształcenie zdjęć do zdjęć znormalizowanych
22.4. Hierarchiczna strategia dopasowania obrazów
23. Cyfrowa fotogrametryczna stacja robocza – DPW
23.1. Rys historyczny
23.2. Budowa, komponenty i podstawowe funkcje DPW. Automatyzacja procesów na DPW
23.3. Przebieg podstawowych etapów opracowania zdjęć na DPW
23.4. Współczesne fotogrametryczne stacje robocze
23.4.1. Cyfrowa fotogrametryczna stacja robocza ImageStation (Intergraph)
23.4.2. Cyfrowy fotogrametryczny system INPHO
23.4.3. DPW a autograf analityczny
23.5. Przebieg opracowania zdjęć lotniczych na fotogrametrycznej stacji cyfrowej na przykładzie ImageStation
23.5.1. Założenie projektu
23.5.2. Orientacja wewnętrzna
23.5.3. Orientacja wzajemna
23.5.4. Orientacja bezwzględna

CZĘŚĆ III

CYFROWE TECHNOLOGIE FOTOGRAMETRYCZNE

24. Aerotriangulacja
24.1. Uwagi wstępne. Klasyfikacja aerotriangulacji
24.2. Propagacja błędów w bloku zdjęć. Polowa osnowa fotogrametryczna w bloku zdjęć – przypadek klasyczny
24.3. Aerotriangulacja blokowa z parametrami dodatkowymi (samokalibracja)
24.4. Aerotriangulacja wspomagana GPS
24.5. Aerotriangulacja wspomagana GPS/INS
25. Numeryczne modele wysokościowe
25.1. Rodzaje modeli wysokościowych. Definicje. Terminologia
25.2. Struktury geometryczne NMT – GRID i TIN
25.3. Źródła danych wysokościowych
25.3.1. Budowa NMT na bazie dostępnych opracowań kartograficznych
25.3.2. Budowa NMT na bazie fotogrametrycznego opracowania zdjęć lotniczych
25.4. Lotniczy skaning laserowy (LiDAR) jako źródło danych wysokościowych
25.5. Interferometria radarowa – InSAR jako źródło danych wysokościowych
25.5.1. Podstawy interferometrii radarowej
25.5.2. Produkty lotniczej interferometrii radarowej
25.5.3. Satelitarna interferometria radarowa
25.5.4. Radarowa Misja Topograficzna Promu Kosmicznego – SRTM
25.5.5. Koncepcja TanDEM-X
25.6. Produkty pochodne, wizualizacja i zastosowania NMT
25.6.1 Wizualizacja NMT
25.6.2. Produkty pochodne NMT
25.6.3. Zastosowania NMT do modelowania procesów środowiskowych
25.7. Standardy i stan pokrycia NMT w Polsce
26. Cyfrowa ortofotomapa
26.1. Przetwarzanie zdjęcia lotniczego. Fotomapa
26.2. Aspekty technologiczne tworzenia cyfrowej ortofotomapy
26.2.1. Idea cyfrowej ortorektyfikacji zdjęcia
26.2.2. Algorytm ortorektyfikacji
26.2.3. Ponowne przepróbkowanie
26.2.4. Korekcja radiometryczna ortofotomapy
26.2.5. Mozaikowanie ortozdjęć
26.3. Jakość geometryczna cyfrowej ortofotomapy
26.4. Projektowanie zdjęć lotniczych do produkcji cyfrowej ortofotomapy
26.5. Standardy i stan pokrycia kraju ortofotomapą
27. Korekcja geometryczna i ortorektyfikacja wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych
27.1. Specyfika geometrii wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych
27.2. Metody korekcji geometrycznej
27.3. Ortorektyfikacja obrazów satelitarnych
28. True-ortofotomapa
28.1. Definicja true-ortho. Ortofotomapa a true-ortho
28.2. Schemat technologiczny generowania true-ortho
28.3. Ocena reprezentacji i formatów numerycznych modeli pokrycia terenu (NMPT) pod kątem potrzeb wytwarzania true-ortho
28.3.1. Modelowanie budynków
28.3.2. Generowanie true-ortho na bazie NMPT z manualnego pomiaru stereoskopowego. Modelowanie kształtu dachów
28.3.3. Generowanie true-ortho na bazie NMPT opracowanego z automatycznego dopasowania obrazów
28.3.4. Generowanie true-ortho na bazie NMPT z danych skaningu laserowego (LiDAR)
28.4. Określenie specyficznych warunków wykonawstwa zdjęć na potrzeby tworzenia true-ortho
28.4.1. Planowanie nalotów na potrzeby wytwarzania true-ortho – aspekt techniczny
28.4.2. Planowanie nalotów na potrzeby wytwarzania true-ortho – aspekt ekonomiczny
28.5. Obrazowanie satelitarne o bardzo dużej rozdzielczości (VHRS) a wytwarzanie true-ortho
28.6. Generowanie true-ortho w środowisku Inpho
28.7. Ocena true-ortofotomapy jako produktu kartograficznego i jego perspektywy

Literatura

Indeks